Privacy Policy

1. General
We respect your privacy and only process your personal data for the purposes you have provided them for and in accordance with the law on the protection of personal data ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’ and the telecom law ‘Telecommunicatiewet’.

This website falls under the law and the rules of the Netherlands. This website is the property of and is maintained by Ilsoo Creative and Studio Soes which conducts maintenance on the website by order of Ilsoo Creative. All questions regarding privacy must in the first instance be addressed to Ilsoo van Dijk, Ilsoo Creative. Please take into account that we are obliged to retain data for a minimum period, as indicated in the law of our country.

2. Collection of data
This website collects data in accordance with Netherlands legislation. This website collects logs, including IP-addresses, but no personal data of visitors; the server logs are used for the detection of issues within the website and are accessible to the police and other judicial authorities in the Netherlands.

In case of a visit to our website, we keep:
• Your name and phone number, e-mail address and home address if you communicate such to us.
• The domain name of other websites you have consulted in order to visit our website.
• All information regarding the pages you have consulted on our website.
• We do not use these data for commercial purposes.

3. Cookies
On this website we make use of cookies (a cookie is a tiny file that is forwarded by an Internet server and that installs itself on the hard disk of your computer. This file tracks the traces of the website visited and contains certain information on this visit). Cookies can always be removed from a computer, again through the browser. Ilsoo Creative makes use of Google Analytics cookies that help us to optimize the website.

4. Security storage of data
We store as little of your data as possible and make sure that no sensitive personal data at all is stored in our database, unless such is inevitable. Agreements are scanned and stored on our server.

5. Contact
If you wish to react to our Privacy Policy, you can contact us at hello@ilsoovandijk.com.

6. Company information and General Conditions

This information be found in the footer of the website. This privacy policy may be modified at all times. We will publish such modifications here, and in such case as may occur you will be informed accordingly by e-mail.

7. Disclaimer
Ilsoo Creative has the right to modify the content of the Privacy Policy without informing the visitor thereof. Implementation of the modification on the website is sufficient to that effect. You can find these in the footer of the website, just like the company information and general conditions.

8. Administration
The website Ilsoo Creative is hosted at Studio Soes, which takes care of the proper security of the stored data. The contact details can be found on the website referred to above, and naturally a processor agreement with this part is in effect.

Privacy verklaring

1.Algemeen
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Deze site valt onder het recht en de regels van Nederland. Deze site is eigendom van en wordt onderhouden door Ilsoo Creative en Soes IT die in opdracht van Ilsoo Creative het onderhoud aan de website verricht. Alle vragen m.b.t. privacy moeten in eerste instantie gericht worden aan Ilsoo van Dijk, Ilsoo Creative. Houdt u er rekening mee, dat wij gegevens voor een minimum periode moeten bewaren, zoals aangegeven is in de wet van ons land.

2.Verzameling van data
Deze website verzamelt data in overeenstemming met het Nederlands recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen, maar geen persoonsgebonden data van bezoekers, de server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site en zijn toegankelijk voor politie en andere gerechtelijke autoriteiten in Nederland.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• Uw naam en telefoonnummer, e-mailadres en huisadres als u dit aan ons communiceert.
• De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan.
• Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
• Wij gebruiken deze gegevens niet voor commerciële doeleinden.

3.Cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Ilsoo Creative maakt gebruik van Google Analytics cookies die ons helpen om de website te optimaliseren.

4.Veiligheid opslag van gegevens
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. Overeenkomsten worden gescand en op ons server bewaard.

5. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen via hello@ilsoovandijk.com

6. Bedrijfsgegevens en Algemene voorwaarden

Deze vindt u in de footer van de website.
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

7. Disclaimer
Ilsoo Creative is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Deze vindt u in de footer van de website, net als de bedrijfsgegevens en algemene voorwaarden.

8.Beheer
De website Ilsoo Creative wordt gehost bij Studio Soes, welke zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website en met deze partij is uiteraard een verwerkersovereenkomst van kracht

You don't have permission to register