Disclaimer

On this page, you can find the disclaimer of Ilsoovandijk.com. It was made available by Ilsoo Creative, Ilsoo Photography and/or Ilsoo van Dijk Photography. It is indicated in this disclaimer under what reserve the information concerning photography is offered on this website.

We dedicate great care for the composition of this website. By gaining access to this website, as well as through the material and information comprised in it, the user declares to have taken cognizance of the conditions below, to understand them, to agree with them, and to be bound by them.

The user is responsible for the choices he makes based on the information on the website, as well as for the use of such information. The user cannot derive any rights from the information on the website. This website serves for the purpose of general information and may, without any prior consent or announcement, be changed.

Intellectual property
The content of this website, also including text, photography, illustrations, graphic material, (trade) names and logos are protected by copyright, brand rights and/or any other intellectual property right. The use of the information on this website is free, as long as you do not copy, distribute and/or use or abuse this information in another manner. You may only reuse the information on this website in accordance with the regulations of mandatory legislation.

All property rights lie with Ilsoo Creative and/or the licensors. The information on this website may exclusively be used by the user himself. Pursuant to the afore-cited rights, it is not permitted to the user to transfer, multiply, process or distribute this information without the prior written consent of the holder(s) of the property right. In addition, the intellectual property lies with Ilsoo van Dijk.

No guarantee of accuracy
The information and/or products offered on this website are proposed without any form of guarantee and/or claim regarding their accuracy. Ilsoo Creative retains the right to modify, remove and/or re-post these materials at all times without any prior announcement. Ilsoo Creative does not accept any liability for any information published on the website.

It is communicated to the user that information on websites linked or referred to is not investigated or analyzed by us. We do not bear any responsibility for the information and/or substance of any websites that are linked to this website. A link to another website is exclusively intended for the convenience of the user.

The obtaining of access to and the making use of other websites linked to the present website occur at own risk. We do not accept any obligation or liability concerning. We reserve ourselves the right to change or remove any link or information on this website at any time.

Modifications
In case this disclaimer were to change, then you will find the most recent version of the disclaimer of Ilsoo Creative on this website.

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Ilsoovandijk.com. Deze is beschikbaar gesteld door Ilsoo Creative, Ilsoo Photography en/of Ilsoo van Dijk Photography. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoudt de informatie betreffende fotografie, wordt aangeboden op deze website.

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt en/of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Alle eigendomsrechten berusten bij Ilsoo Creative en/of de licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht. Tevens berust het intellectueel eigendom bij Ilsoo van Dijk.

Geen garantie op juistheid
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Ilsoo Creative behoud het recht om deze materialen ten aller tijden te wijzigen, te verwijderen en/of opnieuw te plaatsen zonder enig voorafgaande mededeling. Ilsoo Creative aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat.

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internet websites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze website de meest recente versie van de disclaimer van Ilsoo Creative.

You don't have permission to register